جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > دبیرخانه کمیسیون بهره وری و تحول اداری 
دبیرخانه کمیسیون بهره وری و تحول اداری

دبيرخانه كميسيون بهره‌وري و تحول اداري

وقتی که سازمان با مدیریت مشارکتی از روش هائی مثل تعالي سازماني جهت دخالت دادن کارکنان در حل مسائل استفاده کند یقیناً مشارکت کارکنان عمیق تر می گردد. زمانی که فرصت هایی در اختیار کارکنان قرار داده شود تا توانائی های خود را به بوته آزمایش بگذارند، سطح رضایت آنها ارتقاء پیدا کرده و بر میزان اثر بخشی تکنولوژی می افزاید.

بهره ور ساختن کارکنان، بخصوص کارکنان علمی مستلزم تغییر در اساس نحوه تلقی و نگرش آنهاست، این تغییر طرز تلقی، نه فقط خاص کارکنان است بلکه مستلزم دگرگونی نحوه تلقی کل سازمان است. باید دید  که مسایل و مشکلات اساسی در کجاها قرار دارند، در کجا می توان انتظار مقاومت داشت، و یا برای دستیابی به نتایج موردنظر، انجام چه تغییراتی در کار و وظیفه، در ساختار سازمانی، در معیارهای اندازه گیری و در طرز تلقی ها الزامی خواهد بود.

بهره وری کارکنان علمی بزرگترین چالش مدیریت امروز است، در عین حالی که رمز و ضرورت بقاء سازمانهای امروزیست و مدیریت این سازمانها به هیچ طریق دیگری نمی توانند به حفظ کیان سازمان خود امیدوار باشند.

امروزه "دانایی" به جای "پول" حکمرانی می کند، و این کارگران و کارکنان هستند که   می توانند صاحب دانش و معلومات باشند. کارکنان علمی را نه می توان خرید و نه می توان فروخت و نه می توان به تملک درآورد، ا گر چه دارایی سازمانند ولی ارزش بازاری ندارند. آنچه مسلم است کارگران و کارکنان علمی و  بهره وری آنان در دهه های آینده موجب تغییرات بنیادین در ساختار و ماهیت اقتصادی سازمانها خواهد شد، چنانچه سازمانی از این امر مهم غافل بماند مرگ تدریجی خود را رقم زده است.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است